Menu

Слободен Пристап на Информации од Јавен Карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Охрид, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

 

Листа на информации од јавен карактер со кои располага oпштина Охрид
1. Општи акти на општината-Статут и Деловник на oпштина Охрид
2. Службен гласник на општина Охрид
3. Структура на општина Охрид и нејзините административни органи
4. Дејност и информации за работата на општинските инспекциски служби
5. Буџет на општина Охрид
6. Јавни набавки

Барањето за пристап до информациите од јавен карактер може да го превземете овде.

Повеќе информации: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер