Menu
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Злести,  КО Злести, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Злести, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 66,11 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ЗЛЕСТИ
X Y
СЕВЕР 485 357.335 572 280.067
ИСТОК 486 568.155 571 158.074
ЈУГ 486 349.361 570 041.816
ЗАПАД 485 355.124 572 240.039

 

 

 

 

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Злести, КО Злести, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-05-01/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

 

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Волино,  КО Волино, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Волино, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 71,55 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ВОЛИНО
X Y
СЕВЕР 479080.43 564683.48
ИСТОК 479196.76 563661.58
ЈУГ 478097.95 563426.36
ЗАПАД 477789.15 564151.01

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Волино, КО Волино, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-03-07/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

 

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Климештани

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Климештани

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Климештани,  КО Климештани, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Климештани, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 19,55 ха, со следните граници:

              Граници на опфатот се:

УПС КЛИМЕШТАНИ
X Y
СЕВЕР 480865.66 568351.31
ИСТОК 481305.8 567925.68
ЈУГ 480759.72 567676.39
ЗАПАД 480614.68 567996.75

              Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Климештани, КО Климештани, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-07-02/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

              Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

              Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

              Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

              Со Почит,

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески

 

Соопштение: Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Издеглавје

Соопштение: Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Издеглавје

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Издеглавје,  КО Издеглавје, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Издеглавје, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 29,97 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ИЗДЕГЛАВЈЕ
X Y
СЕВЕР 485272.43 577640.81
ИСТОК 486616.41 576935.49
ЈУГ 486398.9 576702.05
ЗАПАД 484935.02 577415.73

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог План УПС Издеглавје, КО Издеглавје, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-06-02/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца,

 Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

              Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

              Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

              Со Почит,

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески

 

С О О П Ш Т Е Н И Е  За организирање на јавна расправa

С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавна расправa

Општина Дебрца им соопштува на граѓаните на општина Дебрца дека на ден 20.03.2018 година ( вторник ) со почеток во 20 часот , во просториите на општина Дебрца во с. Мешеишта , ќе се одржи ЈАВНА РАСПРАВА врз основа на проектот ЕУ ИПА грант за подобрување на руралната инфраструктура ,за проектот „Реконструкција на улици во с. Мешеишта“, набавка на комбинирана машина Ровокопач – Натоварач со плуг за расчистување на снег, набавка на трактор со приклучна механизација приколица,мулчер, плуг за снег, набавка на мини ровокопач на гумени гасеници, и набавка на теренско моторно возило.


ГРАДОНАЧАЛНИК
Зоран Ногачески

Директна финансиска поддршка за спортот во Дебрца

Директна финансиска поддршка за спортот во Дебрца

Со Годишната програма за спорт за 2018 година Општината ќе додели финансиска и друга поддршка на спортски клубови од општината кои се натпреваруваат во организиран систем на натпревари во општинска и регионална лига .
За екипите во општинска лига предвидена е финансиска поддршка од по 60.000 денари годишно, а за екипи во регионална лига од по 200.000 денари годишно и обезбеден превоз за патување на релации подалеку од 40 км.
Предвидена е финансиска поддршка за сите спортски манифестации во општината, за талентирани спортисти, училишната спортска лига, есенскиот училишен крос.
Планирани се инвестиции во спортска инфраструктура ( реконструкција на соблекувална на фудбалско игралиште во село Лешани, реконструкција на осветлување на спортски полигон во село Мешеишта ( поставување на лед рефлектори ), реконструкција на осветлување на спортски полигон во село Волино ( поставување на столбови и лед рефлектори ) и други инвестиции во спортот.
Ги повикувае спортските клубови да поднесат барања за користење на средствата за пролетната сезона 2018 година.
Очекуваме и Ваши предлози за инвестиции за развој на спортот во општината.