1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

14/09/2017,
2017-09-14-10-11-18 Советот на Општина Дебрца на денешната, 58 седница едногласно донесе одлука да се распише референдум во врска со прашањето за отфрлање на предложеното решение за Дебрца како локација за изградба и работење на регионална депонија и други постројки за управување на отпад во Југозападниот плански регион, потврдувајќи ја својата надпартиска сплотеност и изразувајќи ја волјата на жителите на Дебрца. Референдумот, како што одлучија советниците, би се одржал заедно со локалните избори закажани за 15...
11/09/2017,
2017-09-11-08-07-03Во контекст на новонастанатата ситуација во Општина Дебрца и најавата за изградба на регионална депонија како и големиот револт на жителите, Советот на Општина Дебрца донесе Одлука бр. 08-1327/2 од 04.08.2017 год., за отфрлање на предложеното решение за Дебрца како локација за изградба и работење на регионална депонија и други постројки за управување на отпад во Југозападниот плански регион. Донесената одлука од Советот, заедно со барањето бр. 03-1328/1 од 04.08.2017 год., за отфрлање на Дебрца како...
01/09/2017,
o0   Општина Дебрца во соработка со ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје Друштво за управување со отпад, организира наградна игра под мотото ,,Да рециклираме и да се наградуваме,, чија цел е собирање на електричен и електронски отпад, намалување на штетното влијание врз животната средина, еколошките ризици како и здравјето на луѓето. Во општина Дебрца, акцијата започнува на 4-ти септември, а завршува со извлекување на наградите на 31-ви октомври 2017. Примање на отпад ќе се врши од 08:30 до 16:30 часот, секој...

Известување до здружението на пчелари

vo vrska so predstojnata preventivna sistematska dezinsekcija za uni{tuvawe na komarcite na podra~jeto na op{tina Debrca Se izvestuvaat gra|anite koi odgleduvaat p~eli na podra~jeto na op{tina Debrca deka na den 22.08.2013 god.(~etvrtok ), ekipite na Centar za javno zdravje Ohrid }e sprovedat teristi~ka (od zemja ) dezinsekcija so cel uni{tuvawe na komarcite - vtoro zapra{uvawe. Zapra{uvaweto }e se vr{i vo period od 20.00 do 05.00 ~asot, so aparat za ULV ladno zapra{uvawe postavena na pikap vozilo. So dezinsekcijata }e bidat opfateni zelenite povr{ini vo Op{tinata, podra~jeto na reka Sateska, lokalitetite so zastojni vodeni povr{ini, urbani naselbi i lokaliteti predvideni vo planot i programata. Se molat p~elarite i p~elarskite zadrugi da gi prevzemat soodvetnite merki za za{tita na na p~elite. Tretiraweto }e se izvede so preparatot AQUA K – KOTRINE so aktivna supstanca DELTAMETRIN. Vo slu~aj na pojava na nepovolni vremenski uslovi (vetar, do`d) dezinsekcijata se odlo`uva za sledniot povolen den. Za site informacii i pra{awa otvoren telefon za kontakt vo Centar za javno zdravje Ohrid e 231 881: 230 231.

 

So po~it, Oddelenie za epidemiolo{ka dejnost Ohrid 19.08.2013 godina