1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Градоначалник на општина Дебарца


 

Игор Трајкоски

 

Игор Трајкоски

 

 
Биографија

Адреса: с.Ботун-Дебарца
Тел. 046-286-855
Е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Датум и место на раѓање: 24.03.1981, Охрид

 
Државјанство: Македонско


Брачна состојба: Oженет, татко на две малолетни деца


Образование:

- Основно образование има завршно во ОУ Дебрца-Белчишта,
- Средно Образование има завршено во Битола во ЗУЦ Кузман Шапкарев со што се стекнува со звање ветеринарен техничар,
- Високо образование завршува во Битола на Универзитетот Св.Климент Охридски на Факултетот за Биотехнички Науки и се  стекнува со звање Дипломиран инжињер Биотехнолог.

 
Работен историјат:

- Од 2009 г., вработен во Министерството за животна средина на работно место Државен инспектор за животна средина во град Охрид.
- Од 17.04.2013 г.ја презема Градоначалничката функција во општина Дебарца.


Политичка припадност: ВМРО-ДПМНЕ


Посебни курсеви, семинари, конференции награди и останати постигнувања:

Политички вештини и кампањи март 2008,од сферата на работата учество на мегународна програма за размена на искуства во ECENA мрежата јуни 2009 г. Работилница за водни станишта и птици во организација на European Commission ноември 2009г Скопје.Конференција за водни загадувања во организација од European Commission април 2010г.Белград Р.Србија,Апликација за обука во Јапонија од програмата на JICA август 2010г.Учество на генералното собрание од ECENA мрежата ноември 2011г.  во Варшава Р.Полска,Учество на семинар во рамките на регионалната мрежа за животна средина (RENA-ECENA за градење на капацитетите во имплементација на легислативата на законите во делот на Инспекциски Надзор и Мониторнинг на Еколошките Дозволи) 02-03 Октомври Пула Република Хрватска. Учество на различни семинари во рамките на инспекторатот  и др. обуки.Познавање странски јазици и работење со информатичка технологија:

Познава англиски јазик и сите операции од информатичките технологии