1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Администрација

Одделение

Работно Место

Име и Презиме

Адреса на е-пошта

 

Секретар на општина

Илија Дуклески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За правни прашања и општи работи

Раководител на одделение за правни прашања и општи работи

Љубен Стојкоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За правни прашања и општи работи

Самостоен референт-технички секретар на градоначалникот

Доста Дојчиноска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За правни прашања и општи работи

Референт-Администратор за седници на совет

Даниел Паункоски

daniel.paunkoski@debarca.gov.mk

 

 Советник

Градежен инспектор

 Игор Мартиноски

 

За правни прашања и општи работи

Возач-доставувач

Ило Иваноски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За правни прашања и општи работи

Возач-доставувач

Ристо Наумоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За правни прашања и општи работи

Одржувач на електрични инсталации и јавно осветлување

Мирче Трифуноски

mirche.trifunoski@debarca.gov.mk

За правни прашања и општи работи

Хигиеничар-кафе кувар

Бевцена Дулоска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За финансиски прашања

Виш соработник-утврдување и наплата на комунални такси

Цвета Филипоска Симеонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За финансиски прашања

Сораборник-јавни набавки

Светлана Костоска Донески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За финансиски прашања

Помлад соработник-Администратор  на даноци и комунални такси

Саше Силјаноски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За финансиски прашања

Самостоен референт-планирање и следење на буџетот, пресметка на плати и благајнички работи

Иванка Георгиевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За урбанизам комунални и јавни дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

Советник-урбанистичко планирање и издавање одобренија за градба

Живко Дукоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За урбанизам комунални и јавни дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

Соработник-комунални работи и локални патишта

Љупчо Балески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За урбанизам комунални и јавни дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

Референт-промоција и развој на рурален туризам

Даниел Ристески

daniel.risteski@debarca.gov.mk

За инспекциски работи - инспекторат

Раководител на оделението за инспекциски работи-инспекторат-правни равоти

Зоран Ногачески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За управување  со човечки ресурси

Соработник-управување и координирање со човечки ресурси

Билјана Суклоска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За управување  со човечки ресурси

Самостоен референт-персонална евиденција

Жаклина Трпческа

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.