Menu

Промовиран проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.

Дебрца – оаза на цивилизацијата Општината Дебрца е една од врвните оази на културното наследство и природното богатство на Република Македонија, односно оаза на цивилизацијата. Во овој сеуште девствен природен рај, очигледно е дека никогаш не сме биле сами. Тука...

О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018 За електронско јавно наддавање – За давање под закуп на деловен простор

Врз основа на член 24 став 3 и 4, член 37 и 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на РМ” бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), Комисијата за располагање со...

Јавна презентација на проектот „Дебрца-Археолошка топографија на старите градови и тврдини 2018“

Во четврток 13.12.2018 година, со почеток во 11.00 часот, во салата за седници на советот на општина Дебрца, во село Белчишта ќе се презентираат резултатите од Проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018 “. Во рамките на...

Остварена работна средба на министерот Фазлиу и градоначалникот Ногачески

Денес во работна посета на општина Дебрца беше Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу со неговиот работен тим. На средба со градоначалникот Ногачески разговараа за развојните можности и приоритети на општина Дебрца, тековните проекти, проблемите со кои...

Нацрт извештај на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за ЛУПД за формирање на градежна парцела ГП-1.1, со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП-1289, КО-Белчишта, Општина Дебрца

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за ГП-1.1 со намена за Г2 -  Лесна и незагадувачка иднустрија на КП 1289 КО Белчишта, Општина...

Промовиран проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.

Дебрца – оаза на...

О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018 За електронско јавно наддавање – За давање под закуп на деловен простор

Врз основа на член 24 став 3...

Јавна презентација на проектот „Дебрца-Археолошка топографија на старите градови и тврдини 2018“

Во четврток 13.12.2018...

Остварена работна средба на министерот Фазлиу и градоначалникот Ногачески

Денес во работна посета на...

Нацрт извештај на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за ЛУПД за формирање на градежна парцела ГП-1.1, со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП-1289, КО-Белчишта, Општина Дебрца

Извештај за стратегиска...

ПРАШАЈ ГО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Поставете прашање до Градоначалникот Зоран Ногачески

ЗАКАЖИ СРЕДБА

Закажете средба со општинските органи на Дебрца

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ

Пријава на комунален проблем

ИДЕИ ЗА ДЕБРЦА

Доколку имате некоја идеа, замисла или проект… Тука е местото за да ни го предложите

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА

Пријавете било каков вид на мито и курупција