Select Page

Обичен Поднесок

Назив на примач:Општина Дебрца с.Белчишта
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 119 03182
Приходна шифра: 722315 00
Цел на дознака: административни такси

Износ:50 ден

 

Одобрение за Градење

Назив на примач:Општина Дебрца с.Белчишта
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 119 03161
Приходна шифра: 722313 00
Цел на дознака: Барање за одобрение за градење

Износ:_________ ден

 

 

 

 

Одобрување на Еколошки елаборат

Назив на примач:Општина Дебрца с.Белчишта
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 119 06691
Приходна шифра: 718127 00
Цел на дознака: Надомест за одобрување на еколошки елаборат

Износ:600 ден

Надоместок за утврдување на правен статус за Бесправен Објект

Назив на примач:Општина Дебрца с.Белчишта
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 119 07412
Приходна шифра: 733144 00
Цел на дознака: Надоместок за утврдување на правен статус за Бесправен Објект

Износ:(се внесува сумата од доставениот заклучок за плаќање)