Select Page

Верски Објекти

ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ВО ОПШТИНАТА

Од културно- историското наследство на територијата на опШтина Дебарца постојат цркви и манастири од кои најкарактеристични се манастирот “Сите Светии” (СиСвети) во село Лешани – датира од 1452 година и манастирот “Свети Јован” во село Слатино(датира од 16ти век), како и црквите:

 

 • Црква Св.Петар и Павел, с.Мешеишта;
 • Црква Св.Илија-с.Оровник;
 • Црква Св.Троица-с.Горенци;
 • Црква Св.Никола-с.Требеништа;
 • Црква Успение на пресвета Богородица- с.Волино;
 • Црква Св.Богородица -с.Злести;
 • Црква Св.Ѓорѓи, Годивје,12-15 век;
 • Црква Св.Ѓорѓи, Оздолени 14-15 век;
 • Црква Св.Ѓорѓи, Врбјани, 17 век;
 • Црква Св.Никола, Издеглавје;
 • Црква Св.Богородица,Турје;
 • Црква Св.Богородица Пречиста, Велмеј;
 • Црква Св.Богородица, Ботун;
 • Црква Св.Атанасиј, Брежани;
 • Црква Св.Никола, Белчишта;
 • Црква Св.Атанасиј, Сливово;
 • Црква Св.Атанасиј, Црвена Вода;
 • Црква Св.Петка, Оровник;
 • Црква Св.Недела, Требеништа;
 • Црква Св.Недела, Волино;
 • Црква Св.Илија, Мешеишта.