Select Page

Водовод и Канализација

ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Во  општината  90 %  од  населението  е  обезбедено  со  здрава  вода  за  пиење  преку  локалните  или  регионалните  водоснабдителни  системи,  кои  со  вода  се  снабдуваат  од  извори  или локални  бунари. Во  текот  на  летните  месеци  се  јавува  недостаток  од  вода  за  пиење  во  5  селски  населби,  пред  се  поради  недоволниот  капацитет  на  резервоарите. Вкупната  потрошена  вода  на  годишно  ниво  изнесува  136.080 м3.

                Водоснабдувањето во општината Дебрца по населени места е како што следува:

 • Арбиново се снабдува со вода од изворот “Козјалак”, со издаШност од 3л/сек, кој се наоѓа на кота од 840м надморска висина, со резерварски простор од 50м3 зафатнина. На водоводот се приклучени 76 домаЌинства, изграден од хидропластични црева со постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Ботун се снабдува со вода од изворот “Бела вода”, со издаШност од 4,5л/сек и резерварски простор со зафатнина од 100м3. На водоводот се приклучени 126 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки. Дополнително населеното место е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем,кој зафаЌа вода од извори на планината Караорман;
 • Брежани, водоснабдувањето е решено со зафаЌање на изворските води со издаШност од 2л/сек и располага со резерварски простор од 60м3. Ова населено место располага и со селска чеШма. На водоводот се приклучени 33 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки .
 • Велмеј, водоснабдувањето е реШено со зафаЌање на вода од изворите “Бучлица”, со 2,8л/сек и 1100м надморска висина локација на изворот и изворот “Белигарец”,со издаШност од 1,8л/сек, кој се наоЃа на 860м надморска височина. Зафатнината на резерварскиот простор изнесува 165 м3. На водоводот се приклучени 198 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки со постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Годивје ги зафаЌа водите на изворот “Гроф”, со издаШност од 1л/сек и резервоарски простор од 120м3 зафатнина. На водоводот се приклучени 124 домаЌинства, изграден од хидропластични црева со постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Горно Средоречје, е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем Караорман”, користи резервоарски простор од 60 м3 кој се наоЃа на 827 м надморска висина. На водоводот се приклучени 100 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки се врШи постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Грко поле е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем “Караорман”.
 • Долно Средоречје, е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем “Караорман”,користи резервоарски простор со зафатнина од 60м3 на надморска висина од 827м.
 • Злести, водоснабдувањето е реШено преку зафаЌање на водата од изворот на реката ЛеШанска река, со издаШност од 10л/сек и резервоар со зафатнина од 100м3. На водоводот се приклучени 112 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки ,нема постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Издеглавје, водоснабдувањето е реШено со изградба на пумпна станица со која се зафаЌа водата од изворот “Гркоец”, со притисок од 4,1 бари, на надморска висина од 817м и резерварски простор од 100 м3 на надморска висина од 858м. На водоводот се приклучени 86 домаќинства, изграден од ПВЦ цевки со постојана контрола на квалитетот на водата.
 • Лактиње зафаЌа вода од изворот” Корина вода”, со издаШност од 3,3л/сек и надморска висина од 1276,7м и зафатнина на резерварскиот простор од 100м3 и надморска висина од 1026м. На водоводот се приклучени 102 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки, нема постојана контрола на квалитетот на водата.
 • ЛеШани зафаЌа вода од изворот” Пија”, со зафатнина од 1,5л/сек, со зафатнина на резерварски простор од 200м3 и надморска висина од 862м. На водоводот се приклучени 165 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки нема постојана контрола на квалитетот на водата.Дополнително населеното место е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем “Караорман”.
 • Мраморец, населеното место нема водовод.Започнати се активности за негова изградба.
 • Ново Село е поврзано на Регионалниот водоснабдителен систем “Караорман”, со резерварски простор со зафатнина од 60м3 на 825м надморска висина.
 • Оздолени зафаЌа вода од изворот “Клајнец”, со издаШност од 1,5л/сек на надморска висина од 860м и резерварски простор со зафатнина од 60м3 на надморска висина од 943м. На водоводот се приклучени 70 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки.
 • Песочани има локален водовод кој ја зафаЌа водата на изворот “СелиШте”, со издаШност од 10л/сек и резерварски простор од 100м3. На водоводот се приклучени 96 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки .
 • Слатински чифлик нема водовод.
 • Сливово ги зафаЌа водите од изворот” Студена чеШма”, со издаШност од 1л/сек и резерварски простор со зафатнина од 100м3. На водоводот се приклучени 65 домаЌинства, изграден од хидропластични црева.
 • СоШани нема водовод.
 • Турје ги зафаЌа водите од изворот “Добра вода”, со 3,1л/сек. на надморска висина од 1240м и резервоарски простор со зафатнина од 100м3 на 1200 м надморска висина. На водоводот се приклучени 45 домаЌинства, изграден од хидропластични црева
 • Црвена вода нема водовод.
 • Волино се водоснабдува од Регионалниот водоснабдителен систем кој ги зафаќа водите од изворот “Белица”,СтруШко и со кој стопанисува МЈП “Проаква” Охрид. На водоводната мрежа се приклучени 200 домаЌинства, водоводот е 100% изграден од ПВЦ цевки. Квалитетот на водата е добар и постојано се следи.
 • Горенци се водоснабдува од Регионалниот водоснабдителен систем со извор и пумпна станица во местноста “Св Еразмо”, со зафатнина на вода од 18л/сек и резерварски простор од 80м3 зафатнина. На водоводот се приклучени 94 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки и има постојана контрола на квалитетот на водата.
 • КлимеШтани се снабдува со вода од изворот “Дивја вода”, со издаШност од 0,5л/сек и зафатнина на резервоарскиот простор од 60м3 на надморска висина од 800м. На водоводот се приклучени 26 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки и има постојана контрола на квалитетот на водата.
 • ТребениШта се снабдува со вода од изворот “Стара чеШма”, со издаШност од 3л/сек и резерварски простор од 300м3. На водоводот се приклучени 240 домаЌинства, изграден од ПВЦ цевки, со постојана контрола на квалитетот на водата.Дополнително,населеното место е приклучено на Регионалниот водоснабдителен систем,со извор во “Св.Еразмо”.
 • Оровник се  снабдува  со  вода  од  изворот   “Тројани”,  со  издаШност  од  2 л/сек  и   резервоарски  простор  од  180 м3 .  На  водоводот  се  приклучени  156  домаЌинства , изграден  од   железни  цевки , со  постојана  контрола  на  квалитетот  на  водата .Дополнително,особено во летниот период населеното место се водоснабдува и од Регионалниот водоснабдителен систем со извор во “Св.Еразмо”.Во тек е реконструкција на уличната водоводна мрежа.
 • БелчиШта се  снабдува  со  вода  од  изворот  “Кременатец”,  со  пумпна  станица  со  издаШност  од  5 л/сек  и  резервоарски  простор  од  120 м3 .  На  водоводот  се  приклучени  167  домаЌинства ,  изграден  од  ПВЦ  цевки  со  постојана  контрола  на  квалитетот  на  водата .Дополнително населеното место е приклучено на Регионалниот водоснабдителен систем “Караорман”.
 • МеШеиШта се  снабдува  со  вода  од  изворот  “Маналака”,  со  пумпна  станица  со  издаШност  од  5 л/сек  и  резервоарски  простор  од  120 м3 .  На  водоводот  се  приклучени  400  домаЌинства , изграден  од  ПВЦ  цевки  со  постојана  контрола  на  квалитетот  на  водата .
 • Слатино се  снабдува  од   изворот  “БигриШта “, со  пумпна  станица  со  издаШност  од  3 л/сек  и  резервоарски  простор  од  100 м3.  На  водоводот  се  приклучени  120  домаЌинства,  изграден  од  ПВЦ  цевки  со  постојана  контрола  на  квалитетот  на  водата .
 • Врбјани се  снабдува  од  изворот  “шилегарник”,  со  издаШност  од  1 л/сек  и  резервоарски  простор  од  120 м3.  На  водоводот  се  приклучени  80 домаЌинства,  изграден  е  од  пластични  конти  цевки ,  со  постојана  контрола  на  квалитетот  на   водата.

 • Здравствената исправност на водата за пиење на водоснабдителните системи во опШтината се контролира од страна на Заводот за здравствена заШтита-Охрид,согласно Правилникот за безбедност и здравствена исправност на водата за пиење.