Select Page

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ДЕБРЦА

Ј А В Е Н О Г Л А С За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Ј А В Е Н О Г Л А С За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11,...

Големина на Фонт
Контраст