Select Page

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ЛЕР

Заврши проектот уредување на дел од централното селско подрачје во Злести
ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца
Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Извршено е асфалтирање на пристапниот пат до манастирската црква “Св.Недела”,во Требеништа
Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)
Предвидени капитални инвестиции за 2024 година
Општина Дебрца го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад
Започнува изработката на првиот интегриран локален развоен план (ИЛРП), за период 2024 – 2027 година
Потпишан Меморандум за Соработка помеѓу ,,Екотуризам-2016” и Општина Дебрца за изработка на Студија за стратешки развој на Eкотуризам во Општина Дебрца
Одржана работна средба со претставници на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите
Одржана Петтата (последователна) форумска сесија од проектен форум во Општина Дебрца во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети- фаза 2”
Покана за петта форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“-фаза 2 Презентација на постигнатите резултати од подпроектот Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа
Повик за поднесување на понуди (ППП) Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Краток видео запис од реконструкцијата на улица во село Волино 15.11.2023 година
Во тек е доизградба на последната фаза од канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3
Интензивно се работи на реконструкција на улица во село Волино
Проект „Натура 2000“- Белчишко блато-дом на стотици видови растенија и цицачи
Потпишан Догoворот за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор под-проект за „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца
Започнаa градежните работи за реконструкција на главната улицата oд влезот во село Волино
Започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште
4-та Работилница за Екосистемски услуги- Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и начини за нивна проценка
Одобрени средства за аплицираниот проект- изградба на секундарна/ улична канализациона мрежа во село Требеништа
Одржана третата работилница посветена на тема: Екосистемски услуги – Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и Начини за наивна проценка
3-та Работилница за Екосистемски услуги- Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и начини за нивна проценка
Објавен извештајот за активна транспарентност на 98 јавни институции за 2023 година Општина Дебрца на листа со ’многу добра‘ активна транспарентност (исполнување на обврските од 80 % до 100 %)
Завршени работите на изградба и рехабилитација на улици во селата Требеништа, Ботун и Белчишта
Започна  реализацијата на Годишната програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
Потпишан договорот за изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа
Одобрени средства за доизградба на канализациониот систем во село Волино /изградба на пумпната станица број 3
Одбележан 22 Мај – Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000 Во Белчишта / Белчишко Блато
Министерството за транспорт и врски го објави тендерот за избор на економски оператор-изведувач на градежните работи за реконструкција на улица во село Волино
Одржана презентација на Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца
Одржана велосипедска тура по планинските патеки на Караорман
Изградба на канал во село Лактиње
Презентација на Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца
Заврши првата фаза од проектот реконструкцијата на општинската зграда во село Белчишта
Покана за четврта форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“
ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир оствари работн посета на Општина Дебрца
Одржана трета работилница од форумските сесии од проектот ,, Зајакнување на општинските совети”
ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир во работна посета на општина Дебрца
Покана за трета форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“
Остварена работна средба за проектот на УСАИД зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во соработка помеѓу општините и приватниот сектор
Покана за втора форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“
Покана за прва форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските капацитети”
IPA CBC MK-AL: Свечено отворање на Планинската куќа во с.Брежани
Oфицијално отворен новиот Изложбен центар на Белчишкото блато
Во Волино се одржа Јавната расправи по Студијата за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно
Одбележан Светскиот ден на водните живеалишта