Select Page

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Повик за поднесување на понуди (ППП) Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Краток видео запис од реконструкцијата на улица во село Волино 15.11.2023 година
Во тек е доизградба на последната фаза од  канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3
Проект „Натура 2000“- Белчишко блато-дом на стотици видови растенија и цицачи
Потпишан Догoворот за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор под-проект за „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца
Белчишко Блато, идно заштитено подрачје на Натура 2000
Исчистена депонијата од инертен отпад и градежен шут на влезот од село Волино
4-та Работилница за Екосистемски услуги- Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и начини за нивна проценка
Одобрени средства за аплицираниот проект- изградба на секундарна/ улична канализациона мрежа во село Требеништа
Поставени пловни препреки на Сатеска и Даљан во рамки на платформата за општествена одговорност „Наша гордост. Наша одговорност.“
Одржана третата работилница посветена на тема: Екосистемски услуги – Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и Начини  за наивна проценка
3-та Работилница за Екосистемски услуги- Снабдувачки услуги од Белчишко Блато и начини за нивна проценка
Спроведена Акцијата за прочистување во село Волино Заедно, за #НашатаГордост
Акција за чистење на потегот од мостот на каналот на река Сатеска, на патот Волино – Мешеишта до мостот на патот Волино-Требеништа и селскиот плоштад во село Волино
Започна   реализацијата  на Годишната програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
Одржана јавна расправа за под-проектот „Енергетска ефикасност за јавното осветлување во општина Дебрца“ и Планот за намалување на влијанијата врз животната средина и социјалните работи”
ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
Детектирани диви депонии за инертен одпад/градежен шут  на територија на општина Дебрца, прекршителите ќе бидат задолжени да ги исчистат
Потпишан договорот за изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа
ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ и јавна расправа План за управување со животна средина и социјални работи (ПУЖССР)  за под-проектот „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца“, Општина Дебрца
Реконструкција и санација на каптажата и дел од водоводната мрежа во село Сливово
Завршена е реконструкцијата на дел од главниот водоводен крак од “Св.Еразмо”, во должина од 180 метри.
Одобрени средства за доизградба на канализациониот систем во село Волино /изградба на пумпната станица број 3
Завршени градежните активности за регулација на дел од главниот канал за наводнување, во централниот дел на село Лактиње
Одбележан 22 Мај – Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000 Во Белчишта / Белчишко Блато
Во општина Дебрца ќе се одбележи 22 Maj-Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000
Одржана презентација на Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца
Одржана велосипедска тура по планинските патеки на Караорман
Изградба на канал во село Лактиње
Успешно спроведена акцијата “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”
Презентација на Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца
Заврши  првата фаза од проектот реконструкцијата на општинската зграда во село Белчишта
Oпштина Дебрца се приклучува на акцијата “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”
Одржана работна средба со претставници на Секретаријатот на Бернската ковенција во делот за заштита на природното наследство
Покана за четврта форумска сесија од проектот  ” Зајакнување на општинските совети“
Одржана трета работилница од форумските сесии од проектот ,, Зајакнување на општинските совети”
Покана за трета форумска сесија од проектот  ” Зајакнување на општинските совети“
2-ра Работилница : Екосистемски услуги – поврзаност со ретки и ендемични видови од Белчишко блато и мерки за зачувување
Одржана првата работилница  донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Работилница : Донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Покана за втора форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“
Mинистерот за ЖСПП г-дин Насер Нуредини, оствари работна средба со градоначалникот Ногачески
Промоција на новата долгорочна платформа за општествена одговорност „Наша гордост. Наша одговорност.“
РЕШЕНИЕ со кое се утврдува потребата од оценка на влијание на проектот: ‘’Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
Скопско, Пиварци и општините во заедничка акција исчистија дел од Охридското Езеро
Активно се одвива реставрацијата на река Сатеска за пренасочување во нејзиното природно речно корито
Работна средба со преставници од ДИЖС
Преставници од Општина Дебрца присуствуваат на дводневната 9-та Конференција на засегнати страни во рамки на Дримскиот базен
Владата донесе Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на Белчишко Блато за заштитено подрачје во категорија IV – Парк на природа