Select Page

Шумарство

ШУМСКИ ФОНД

Подрачјето на општината според своите релјефни карактеристики опфаЌа значаен дел на шумовити терени. На територијата на општината на шуми отпаЃа 50.45%.
Шумскиот фонд според податоците на Јавното претпријатие “Македонски шуми”, подружница Галичица Охрид е составен од горска букова шума која се протега на 5229,88 хектари, потоа подгорска букова Шума (92451,85 ха), букова шума (1157 ха), даб горун (11925,85 ха), даб плоскач и цер (3242,82 ха), Querco ostryetum (42 ха), Querco carpinetum orientalis (607,5 ха) и бор (28,4 ха) и на просторот на општината претставува мошне значаен еколошки и стопански ресурс. Околу 90% од шумите се во државна сопственост. Согласно урбанистичките планови во однос на шумарството се констатира да се стави посебен акцент на пошумувањето на голетите, подобрување на видот и составот на шумите, односно збогатување и зголемување на шумскиот фонд во целост, што од друга страна Ќе придонесе за подобрување на микро климата и амбиеталното пејсажно оплеменување на регионот. Површината на новонаседени Шуми според податоците на Јавното претпријатие “Македонски шуми” за 2004 година изнесува 60 хектари и тоа 68 000 стебла дуглазија и 2000 стебла ела. Во периодот од 1999 година до 2003 година вкупно се засадени 184000 стебла дуглазија и 99000 стебла ела на вкупна поврШина од 300,2 хектари. Во 2008 година, во рамките на акцијата “Ден на дрвото” беа засадени 42.000 стебла ела, дуглазија и кедар на локациите кај село Требеништа и Славеј планина.
Во атарот на поранешната општина Мешеишта, поточно во село Требеништа, во местото викано “Алистрата”, во К.О Требеништа постои групација на костенови дрва (лат.име castanea sativa) кои се единствен природен резерват на оваа територија кој треба да се сочува, со површина од 15 хектари .