Select Page

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Краток видео запис од реконструкцијата на улица во село Волино 15.11.2023 година
Известување до граѓаните на село Волино
Во тек е доизградба на последната фаза од канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3
Активности на ЈКП ,,Дебрца”
Интензивно се работи на реконструкција на улица во село Волино
Започнаa градежните работи за реконструкција на главната улицата oд влезот во село Волино
Започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште
Продолжeна реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година
Асфалтирана улица во село Црвена Вода
Исчистена депонијата од инертен отпад и градежен шут на влезот од село Волино
Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 17.08.2023 до 25.08.2023 година
Во тек е санација на кровната конструкција на задружен дом во село Врбјани
Одобрени средства за аплицираниот проект- изградба на секундарна/ улична канализациона мрежа во село Требеништа
Започна санацијата на кровната конструкција на домот во село Врбјани
Кратко резиме за долгот на ЈПКД Дебрца за потрошена електрична енергија и проблемите во водоснабдувањето на територија на Општина Дебрца
Акција за чистење на потегот од мостот на каналот на река Сатеска, на патот Волино – Мешеишта до мостот на патот Волино-Требеништа и селскиот плоштад во село Волино
Завршени работите на изградба и рехабилитација на улици во селата Требеништа, Ботун и Белчишта
Спроведена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца
Започна  реализацијата на Годишната програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
Одржана јавна расправа за под-проектот „Енергетска ефикасност за јавното осветлување во општина Дебрца“ и Планот за намалување на влијанијата врз животната средина и социјалните работи”
Детектирани диви депонии за инертен одпад/градежен шут на територија на општина Дебрца, прекршителите ќе бидат задолжени да ги исчистат
Реконструкција и санација на каптажата и дел од водоводната мрежа во село Сливово
Завршена е реконструкцијата на дел од главниот водоводен крак од “Св.Еразмо”, во должина од 180 метри.
Одобрени средства за доизградба на канализациониот систем во село Волино /изградба на пумпната станица број 3
Завршени градежните активности за регулација на дел од главниот канал за наводнување, во централниот дел на село Лактиње
Започна Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”
Одржана презентација на Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца
Успешно спроведена акцијата “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”
Oпштина Дебрца се приклучува на акцијата “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”
Набавени нови 323 канти за отпад
Поставени се три современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велмеј, Лешани и Злести
Денес се одржа јавна расправа за проектот “Модернизација на јавното осветлување/ замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Промоција на новата долгорочна платформа за општествена одговорност „Наша гордост. Наша одговорност.“
Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Се одржа Јавната расправа за “Модернизација на јавното осветлување/замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Димче Андрески избран за нов директор на ЈКП “Дебрца”
Проектна ретроспектива за 2021 година
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Се изврши пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта
Реализирани капитални инвестиции во повеќе проекти од локалната инфраструктура во Општина Дебрца
Во општина Дебрца реализирани низа инфраструктурни проекти
Поставени нови канти за отпад во селата низ Средна Дебрца
Се врши изведба на банкините на Регионалниот пат Р29273 Ботун-Брежани-Железнец,
Започна санацијата на колекторскиот систем на Охридското езеро
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Завршува чистењето на дивата депонија кај Царо Поле
Тековна реализација на реализирани градежни зафати
Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца
Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца