Select Page

ОБЈАВА/ПОВИК/КОНКУРСИ

Јавен Оглас: За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи
ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023
Објава  Брoj  02 / 2022 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ВТОР ПАТ)
Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”
Предлог буџет на општина Дебрца за 2023
О Б Ј А В А  Брoj  1 / 2022 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ПРВ ПАТ)
Општина Дебрца со поддршка од 5000 денари за секое прваче во рамки на проектот „Добре дојдовте првачиња“
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато
Јавен повик За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2022 година
Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади
ОБЈАВА број 01/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање
Известување од комисијата за спроведување на конкурсот за доделување на ученички и студентски стипендии
Резултати од конкурсот за доделување на ученички стипендии
Студија за оцена на влијанието врз животната средина-Проект за реставрација на Река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
Ј А В Е Н   О Г Л А С За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи
Јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дебрца“ – Белчишта
КОНКУРС за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2021/2022 година 
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2021/2022 година
Предлог буџет на општина Дебрца за 2022
ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2022
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Јавен Повик: За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2021 година
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Ј А В Е Н   О Г Л А С За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи
Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки
Објава Брoj  01 / 2021 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор
Општина Дебрца со најдобар раст на транспарентна општина
Покана за обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2021 за унапредување на административен службеник во општина Дебрца
Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид
ОБЈАВА број 01/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање
Предлог буџет на општина Дебрца за 2021
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2020/2021 година
КОНКУРС за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2020/2021 година
ЈАВЕН ПОВИК :За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2020 година
Градоначалникот Ногачески ја промовираше новата мерка за доделување на субвенција за купување нов велосипед
INVITATION TO TENDER FOR Logistics of Events-Events’ Organization
INVITATION TO TENDER FOR Redevelopment of Exhibition Centre
Објава за достапност на Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г.