Select Page

Огласна Табла

Јавен Оглас: За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година
Закажана 15-та седница на Советот на општината Дебрца
ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023
Објава  Брoj  02 / 2022  За електронско јавно наддавање  За давање под закуп на деловен простор  (ВТОР ПАТ)
Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”
Предлог буџет на општина Дебрца за 2023
О Б Ј А В А  Брoj  1 / 2022  За електронско јавно наддавање  За давање под закуп на деловен простор  (ПРВ ПАТ)
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато