Select Page

Огласна Табла

О Б Ј А В А  Брoj  1 / 2022  За електронско јавно наддавање  За давање под закуп на деловен простор  (ПРВ ПАТ)
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато
Мојот данок за мојата општина
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Јавен повик За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2022 година
Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади
ОБЈАВА број 01/2022  за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија  по пат на електронско јавно наддавање
Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито