Select Page

За извршување на работите од надлежност на локалната самоуправа, утврдени со закон и Статутот на општина Дебрца, општинската администрација на општината Дебрца е организирана во следните одделенија.