Select Page

Спорт

Во општината постојат:

 • 12 фудбалски игралишта;
 • 7 спортски терени за различни спортско-рекреативни активности.

Спортски клубови

 • ФК Сатеска,Волино,
 • ФК Славеј,Мешеишта,
 • ФК Злести,Злести,
 • ФК Дебрца,Белчишта,
 • ФК Лешани,Лешани,
 • ФК Илинден,Велмеј,

Спортски манифестации

 • Турнир во мал фудбал Петровден,Мешеишта,
 • Турнир во мал фудбал Св.Богородица,Волино;
 • Турнир во фудбал Си свети,Лешани.