Select Page

Слободен Пристап на Информации од Јавен Карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Дебрца, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Даниел Паункоски

моб: +38978281772

mail: daniel.paunkoski@yahoo.com

Билјана Суклоска Милошеска

моб: +38977554055

mail: bic_sukloska@yahoo.com

 

Листа на информации од јавен карактер со кои располага oпштина Дебрца
1. Општи акти на општината-Статут и Деловник на oпштина Дебрца
2. Службен гласник на општина Дебрца
3. Структура на општина Дебрца и нејзините административни органи
4. Дејност и информации за работата на општинските инспекциски служби
5. Буџет на општина Дебрца
6. Јавни набавки

Барањето за пристап до информациите од јавен карактер може да го превземете овде.

Повеќе информации: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер