Menu

Барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита

Барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита