Select Page

Ценовник

Цена за подигање на комунален отпад
Физички лица 150 денари
Правни лица 300 денари (канта)  500 денари(контињер)

Цена за потрошена Вода
Физички лица 15 денари/m3
Правни лица 30 денари/m3