Select Page
Цена за подигање на комунален отпад
Физички лица    200 денари
Правни лица 400 денари (канта)  610 денари(контињер)

Цена за потрошена Вода
Физички лица 19.20 денари/m3
Правни лица 38.50 денари/m3