Select Page

Информации од Јавен Карактер

Назив:  ЈП за комунална дејност Дебрца

Адреса: с.Белчишта, општина Дебрца

Телефон: 046286887

e-mail: komunalecdebrca@hotmail.com

web: www.dеbrca.gov.mk-дел ЈКП Дебрца

Директор: Димче Андрески ,  дипломиран економист и магистер по археологија, мобилен 078311370

Службено лице за посредување со информации: Јасмина Мицкоска, дипломиран економист, мобилен 078675761, mina_oh@live.com

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување: Јасмина Мицкоска, дипломиран економист, мобилен 078675761, mina_oh@live.com

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации:

  1. Закон за јавните претпријатија
  2. Закон за снадбување со вода за пиење и одведување урбани отпадни води
  3. Закон за вработените во јавниот сектор
  4. Закон за административни службеници
  5. Закон за работни односи
  6. Закон за утврдување на цени на водните услуги
  7. Статут на ЈКП „Дебрца“
  8. Правилник за систематизација на работни места во ЈКП „Дебрца“
  9. Програма за работа на ЈКП „Дебрца“
  10. Методологија за определување на тарифите за водна услуга