Select Page

Согласно Годишната програма за социјална заштита, општината Дебрца обезбедува финансиска поддршка за еднодневни туристички патувања на пензионерите до излетнички места во државата и соседните земји.


Во тој контекст, Општината ги покри трошоците за превоз за денешната еднодневна екскурзија на пензионерите од нашата општина на релација Дебрца – Свети Наум, Поградец – Корча – Воскопоје (Република Албанија) и обратно.
Општина Дебрца останува отворена и за други видови на соработка и поддршка на активностите на пензионерите од нашата општина.