Select Page

Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грант

 MSIP-IPA-NCB-022А-18

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  3. Општина Дебрца  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 часот :

Адреса: с.Белчишта  бб

Поштенски број: 6344

Држава:Македонија

Телефон: 046-286-855

Факс: 046-286-855

Електронска адреса: belcista@t.mk

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 7190140622630 13

Приходно конто: 725939 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Дебрца .

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 13:00ч, 20.08.2018 год. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 13:00ч, 20.08.2018.
  2. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 250,000.00 МКД
  3. Адреса:с.Белчишта

          Поштенски број: 6344

          Архива

         Држава : Република Македонија

 

 

 

 

Големина на Фонт
Контраст