Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 13-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 13та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  31.07.2018 година (вторник) , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

                                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот на општина Дебрца.

 1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Советот на општина Дебрца.
 2. Предлог – Одлука за отстапување на канцеларија на недоредено време без надоместок на Центарот за социјална работа за администрирање на правата од областа на социјалната заштита и заштита на децата – Охрид
 3. Предлог – Одлука за именување на член на Управен одбор при ЈЗУ Здравствен дом – Охрид
 4. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1581 и 1582/2 КО Годивје)
 5. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 851/1 КО Годивје)
 6. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1423, 1424 и 1842 КО Годивје)
 7. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1558 и 1559 КО Годивје)
 8. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 172 КО Издеглавје)
 9. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 2354 КО Турје)
 10. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1579 и 1580 КО Годивје)
 11. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420/6 и 1183/1 КО Оровник)
 12. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 424 и 423/1 КО Оровник)
 13. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1231/1 КО Арбиново)

 

 • Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски