Select Page

С О О П Ш Т Е Н И Е

Општина Дебрца, започна постапка за изработка на техничка документација за доизградба на секундарна канализациона мрежа во село Мешеишта, со која се предвидува проширување на веќе изградената канализациона мрежа во селото, со цел целосно поврзување на објектите за кои во моментов нема услови за приклучок кон постоечката изградена канализациона мрежа.

За таа цел се повикуваат сите заинтересирани правни и физички лица да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на ден 14.08.2018 год.(вторник) со почеток во 20:00 часот во службените простории на Општина Дебрца во село Мешеишта, да ги достават своите предлози околу доизградбата на канализациона мрежа во селото.

Доколку не сте во можност да присуствувате на состанокот, Вашите предлози во најкраток можен рок можете да ги поднесете до архивата на Општина Дебрца по писмен пат.

                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                 Зоран Ногачески