Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 14та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  24.08.2018 година (петокк)

 , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот на општина Дебрца.
 2. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – Основен поркт за изградба на Фекална канализација во с.Волино
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – изградба на фекална канализација во село Волино
 4. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – Основен проект за реконструкција на локален пат од с.Белчишта до манастир св. Богородица, с.Злести општина Дебрца
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – реконструкција на локален пат од с.Белчишта до манастир св. Богородица, с.Злести општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – реконструкција на локален пат за поврзување на село Арбиново со село Лактиње, општина Дебрца
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – реконструкција на локален пат за поврзување на село Арбиново со село Лактиње, општина Дебрца
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Програмата за работа и развој за 2018 година на Јавното претпријатие за Комунална дејност „Дебрца“ Белчишта
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП за комунална дејност „Дебрца“
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ Белчишта
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.04.2017 – 30.06.2017 година
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.07.2017 – 30.09.2017 година
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.10.2017 – 31.12.2017 година
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за 2017 година

 

 • Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски