Select Page

Минатиот месец работевме на подобрување на патната инфраструктура во општината и успешно ја извршивме Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2018 година,донесена од советот на општината.
Согласно Програмата асфалтиравме и реконструиравме улици во повеќе села во општината и тоа:
-село Белчишта, дел од улица до Црква “Св.Никола”, во должина од 75 метри;
-село Арбиново, дел од улица до Црква “Св.Атанасије”, во должина од 175 метри;
-село Требеништа, две улици, во должина од 320 метри;
-село Горенци, улица во должина од 170 метри;
-село Оровник, улица во должина од 190 метри.
Беше извршено крпење на ударни дупки на повеќе општински патишта и улици во населените места во општината.
Изведувач на работите беше “Илинден” АД Струга, а вкупната вредност на работите изнесува 4. 126.460,00 денари.
Од ЈП за државни патишта се обезбедени 3.167.954,00 денари, а преостанатите средства, во износ од 958.506,00 денари се обезбедени од Буџетот на општината Дебрца за 2018 година. – изјави градоначалникот Ногачески.