Select Page

Во рамките на активностите за одбележување на Денот на европската соработка, денес, заедно со парнерите, Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област “Јасен” и Шумарскиот факултет го претставивме и симболично го означивме почетокот на Проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област / Македонија-Грција”.
Наши партнери од Република Грција се Грчката национална организација за земјоделски науки “Деметер” Солун и општина Терми, Солун.
Проектот е финансиран од Европската Комисија, Interreg IPA-Cross Border Cooperation Programme MK GR ( 85 % ) и Министерството за локална самоуправа на РМ ( 15 % ).


Целта на Проектот е да се обезбеди одржливо управување со заштитените области, екосистемите и биодиверзитетот.
Со Проектот за општина Дебрца се обезбедени вкупно 219.555,79 ЕУР, кои ќе се искористат за повеќе проектни активности, како што
се:
-подготовка на оригинални слики и видеа од локална флора во Белчишкото Блато, развој на мобилна андроид апликација и реконструкција на објект во село Белчишта и негова адаптација во изложбен објект / музеј за флората на Белчишкото Блато.
Проектот е во функција на нашите заложби Дебрца ( во случајов Белчишкото Блато “Сини Вирој” ) да прерасне во атрактивна еко туристичка дестинација.

Големина на Фонт
Контраст