Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 16-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 16та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  31.10.2018 година (среда) , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

  1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот на општина Дебрца.
  2. Предлог – Одлука за доделување на еднократна парична помош
  3. Предлог – Одлука за давање согласност на кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за периодот од 01.01.2018 година-31.03.2018 година
  4. Предлог – Одлука за давање согласност на кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за периодот од 01.04.2018 година-30.06.2018 година

 

 

  • Советнички прашања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски