Select Page

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за ГП-1.1 со намена за Г2 –  Лесна и незагадувачка иднустрија на КП 1289 КО Белчишта, Општина Дебрца