Select Page

Дебрца – оаза на цивилизацијата
Општината Дебрца е една од врвните оази на културното наследство и природното богатство на Република Македонија, односно оаза на цивилизацијата.
Во овој сеуште девствен природен рај, очигледно е дека никогаш не сме биле сами. Тука вредните раце на голем број човечки души во изминатите столетија ги оформувале своите огништа.
Тука биле огромен број села и десетина древни градови и тврдини.
Поаѓајќи од нашата визија од Дебрца да создадеме високорангирана природна, културна и археолошка туристичка дестинација го спроведовме Проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.
Во рамките на проектот се изврши археолошки мониторинг на 10 најзначајни археолошки локалитети со цивилизациски карактер на територијата на општина Дебрца, изработка на археолошка, техничка, наративна и илустративна фото/видео документација.
Археолошките истражувања ги изврши истражувачки тим од Филозофскиот факултет Скопје, предводен од археологот, проф. Д-р Виктор Лилчиќ Адамсен.
Средствата за реализација на Проектот , во износ од 100.000 денари се обезбедија од Буџетот на општина Дебрца, Програма за развој на културата во 2018 година.
Денес пред пошироката јавност го презентиравме Извештајот за археолошките истражувања.
И не застануваме тука. За следната година планираме археолошки истражувања на најзначајниот археолошки локалитет, Требенишкото Кале.
Нашата идеја е поранешниот задружен дом во село Требеништа да се преадаптира и прерасне во Дом на археолошкото наследство на Дебрца и да преставува значаен производ на археолошката туристичка понуда на Дебрца.