Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 18-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 18-та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  27.12.2018 година (четврток)

 , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Советот на општина Дебрца
 3. Предлог – Годишна програма за развој на локалната инфраструктура во општина дебрца за 2019 година
 4. Предлог – Годишна прогрема за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2019 година
 5. Предлог – Годишна програма за развој на културата во општина Дебрца за 2019 година
 6. Предлог – Годишна програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2019 година
 7. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2019 година
 8. Предлог – Годишна програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2019 година
 9. Предлог – Годишна програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2019 година
 10. Предлог – Годишна програма за изработка на урбанистички планови за општината Дебрца во 2019 година
 11. Предлог – Годишна програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2019 година
 12. Предлог – Годишна програма за зимско одржување на општинските патишта и улици во општина Дебрца во зимската сезона за 2019 година
 13. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Дебрца за 2019 година
 14. Предлог – Буџет на Единицата на локална самоуправа Дебрца за 2019 година
 15. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Дебрца за 2019 година
 16. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници во општина Дебрца за 2019 година
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Програмата за работа и развој за 2019 година на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“-Белчишта
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на инвестиционата програма на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ за 2019 година
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2019-2021 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РМ (бр. УП108-80/18 од 21.11.2018), и донесување на предлог тарифи-цени за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за домаќинства и останати (правни лица)
 20. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни вода на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2019-2021 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РМ (бр. УП108-81/18 од 21.11.2018), и донесување на предлог – тарифи –цени за собирање на урбани отпадни води за домаќинства и останати (правни лица)
 21. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 750/1 КО Оровник)
 22. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 184, 185 и 186 КО Волино)
 23. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 617/1 КО Волино)
 24. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1836, 1837 и 1842 КО Годивје)
 25. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 414 КО Црвена Вода)
 26. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 224/2 КО Оздолени)
 27. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1835, 1836 и 1842 КО Годивје)
 28. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 918 КО Оздолени)
 29. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1939 КО Брежани)
 30. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 626, 627 и 629 КО Злести)
 31. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420 КО Горно Средоречје)
 32. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420 и 375 КО Горно Средоречје)

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски