Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 21-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 21та седница на Советот на општината Дебрца.  Седницата ќе се одржи на ден  15.03.2019 година (петок), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

  1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Единицата на локалната самоуправа Дебрца за 2018 година
  4. Предлог – Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2019 година
  5. Предлог – Годишна програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Дебрца
  6. Предлог – Годишна програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2019 година
  7. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Дебрца во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) 2

 

  • Советнички прашања

 

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски