Select Page

Ветивме дека секогаш образованието ќе ни биде на прво место и ќе работиме на подобрување на условите за одвивање на наставно образовниот процес во основното училиште, и тоа континуирано го правиме со повеќе мерки.
Денес заокруживме уште еден проект и обезбедивме нагледни средства и наставни помагала за основното училиште ( микроскопски препарати по анатомија, ботаника, зоологија, галванометар, магнетни игли, тродимензионален демонстратор на магнетни сили, епрувети, тегови,пипети, бирета, инки, шпиртна ламба, релјефни карти, основен сет за магнетизам, за електроника, за механика, за математика и друго ).
Вредноста на набавката изнесува 100.000 денари, а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2019 година.