Select Page

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, Општиот акт за село Брежани и Предлог-Oдлуката ќе се  објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 17 работни дена, односно од 06.05.2019 год. заклучно со 29.05.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог-одлуката.