Select Page

EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for External Expertise and Service-Technical Assistance the CONSE-PP project.

MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Надворешна стручност и техничка помош за проектот CONSE-PP.