Select Page

Општина Дебрца врши редовно и транспарентно информирање на јавноста при објавување на информации од јавен карактер преку општинската веб страна www.debrca.gov.mk, Facebook страницата на општина Дебрца и градоначалникот, средби со месните заедници, отворени денови, службени гласила и слично.

Под транспарентност на општините при објавување на податоци се подразбира редовно информирање на јавноста за: статутот, буџетот, план за јавни набавки, лице задолжено за слободно прибирање на информации од јавен карактер, најава за совети, како и записници од советите, службени гласила и друго.

Известување за буџет и завршна сметка на општина Дебрца за 2013-2017 во прилог со достапни линкови.

Буџет ЕЛС Дебрца

Завршна Сметка

Со почит,

                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                Зоран Ногачески