Select Page

Денес градоначалникот Зоран Ногачески и проектниот координатор на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016″ Охрид, Ѓоко Зороски потпишаа договорот за донација, со кој на општина Дебрца на трајно владение и се предадени туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато “Сини Вирој” и тоа :
-објект: “Набљудувачница”, поставен во м.в. “Ветерник”,
-два објекти: “Видиковец” ,поставени во м.в.”Воденичиште” и м.в.”Сини Вирој”,
-пет објекти: “Информативен знак”, поставени во м.в.”Ветерник”, м.в.”Чавлиева Краста”, м.в.”село” , Белчишта ( два ) и м.в.”село”, Ново Село,
-објект: “Брендирана автобуска постојка” со едукативни постери за Белчишкото блато, во центарот на село Белчишта,
-10 парчиња грбни прскалки за гаcнење пожар,
-маици со логото на Белчишкото Блато,
-разгледници со мотиви од блатото.

Целта на донацијата е остварување, унапредување,промоција и поддршка на активностите на проектот “Подобрување на управувањето и одржливо користење на Белчишкото Блато ( Сини Вирој )”, кој го спроведува здружението „Екотуризам 2016“ и канцеларијата на UNDP, Скопје и е дел од проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја”, финансиран од ЕУ, со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во рамките на Проектот извршен е биолошки мониторинг на најважни растителни и животински видови и живеалиштето евлова шума во подрачјето на Белчишко блато, а направени се истражувања за валоризација на екосистемските услуги од блатото, како и истражување за социо-економското значење на блатото.

Снимен е документарен филм за промоција на овој биолошки и хидролошки важен локалитет и изработена е веб страница за блатото (www.belciskoblato.mk) .

Во идниот период со сите засегнати чинители ќе работиме за прогласување на блатото за заштитено подрачје на национално ниво, а блатото е веќе идентификувано како идно европско заштитено подрачје во рамките на мрежата НАТУРА 2000.