Select Page

Покана до медиумите и заинтересираната јавност

Настан : Промоција на резултатите и сознанијата од Проектот: “Требенишко Кале, село Требеништа, истражување 2019”.

Организатор и подржувач: Општина Дебрца

Реализатор: Филозофски факултет Скопје

Време и место: 24 Декември 2019 година, 12.30 часот, сала за седници на советот на општина Дебрца, село Белчишта

На настанот ќе присуствуваат: градоначалникот на општина Дебрца, Деканот на Филозофскиот факултет, Ратко Дуев, Директорот на Управата за заштита на културното наследство, Ацо Костов и раководителот на истражувачкиот тим, проф. Др. Виктор Лилчиќ Адамс.

Археолошкиот локалитет “Требенишко Кале” беше истражуван оваа година со методот на рекогносцирање од страна на стручен тим од Филозофскиот факултет во Скопје, со финансиска поддршка на општина Дебрца.

Беа истражувани одбранбените ѕидови на древниот град, површините од ѕидовите, како и надвор од ѕидовите по околните падини.

По истражувањата беа добиени доволно резултати преку кои може да се согледа егзистенцијалниот континуитет на градот, неговата максимална површина во раната и доцната антика.

Меѓутоа, успеа да се навлезе и во трагата на неговата идентификација со еден средновековен град, споменат во еден средновековен извор.

Тоа е град по чија местоположба истражуваа и трагаа македонските историчари и археолози повеќе од половина век.

За тоа повеќе информации на настанот.