Select Page

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Redevelopment of Exhibition Centre for the CONSE-PP project.

 MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Реконструкција на Изложбен центар за проектот CONSE-PP.