Select Page

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Logistics of events-Events’ Organization for the CONSE-PP project.

 MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Организирање и поддршка на настани за проектот CONSE-PP.