Select Page

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation to tender forEquipment for Exhibition Centre for Conse PP project.

 MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за  опремување на Изложбен центар во рамки на Conse PP проект.