Select Page

На денешната седница Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината за 2021 година и Буџетот на општината за 2021 година

Во Годишните програми и Буџетот во целост се земени во предвид предлозите на граѓаните, месните заедници, бизнис заедницата и невладините организации, кои беа дадени во транспарентната постапка за нивно изготвување и донесување.

Буџетот за наредната година е проектиран на 121.000.000 денари , кои се очекува да се остварат од сопствените приходи, приходите од ДДВ-то, наменските и блок дотациите од централната власт и приходи од европските проекти.

Во делот на расходите акцентот го ставаме на реализацијата на капиталните проекти, социјалните програми, унапредување на комуналните услуги и целосно кратење на непродуктивните трошења.