Select Page

Собир на граѓани свикува градоначалникот по своја иницијатива. Собирот на граѓани може да се свика за подрачјето на Општината или за дел од Општината за кој се однесува определено прашање.

Градоначалникот е должен да свика собир на граѓани на барање од најмалку 10% од избирачите во Општината или од нејзиниот дел за кој се однесува определеното прашање. Барањето за свикување собир на граѓани, со потписи на заинтересираните граѓани се поднесува до градоначалникот, кој е должен во рок од 30 дена да свика собир на граѓани.

Актот за свикување на собирот на граѓани се објавува во ликалните средства за информирање и се истакнува на јавните места на вообичаен начин. Од денот на објавување односно истакнување на актот за свикување на собирот на граѓани до денот на неговото одржување мора да изминат најмалку 5 дена.
На собирот на граѓани во одлучувањето учествуваат граѓаните кои имаат избирачко право.

Собирот на граѓани го води градоначалникот или лице што ќе го овласти градоначалникот. За прашањата за кои се расправа на собирот на граѓаните известува градоначалникот а по потреба и други овластени претставници на органите на Општината.
Собирот на граѓани може да усвои општи насоки за работа на органите и телата на Општината за сите јавни работи од локално значење.

Општите насоки Собирот на граѓани ги усвојува со мнозинство гласови од присутнте. Општите насоки усвоени на Собирот на граѓаните органите и телата на Општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат и за своите решенија да ги информираат граѓаните преку средствата за јавно информирање и службеното гласило на Општината.