Select Page

ПРЕТСЕДАТЕЛИ  НА  МЕСНИ  ЗАЕДНИЦИ  ВО  ОПШТИНА  ДЕБРЦА

Ред. број ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО Тел. Број
1. Стојан Блажески – нов избор Белчишта 071/998-959
2. Александар Силјаноски Лешани 078/240-535
3. Гоце Цветкоски Велмеј 075/255-001
4. Наум Јоноски – Нов избор Брежани 075/852-787
5. Гоце  Николоски Злести 075/546-055
6. Мите Дојчиноски Ботун 075/898-174
7. Зоран Андоноски Ново Село 075/546-348
8. Стојче Ѓурески Песочан 075/808-631
9. Стојче Ставрски – Нов Избор Арбиново 070/664-507
10. Никола Спироски Издеглавје 071/859-937
11. Злате Шишкоски  – Оздолени 071/442-419
12. Јован Мирчески Слатино 078/423-996
13. Сошани
14. Зоран Михајлоски – Сливово 070/559-277
15. Ненад Перески  – Нов Избор  Годивје 070/267-577
16.  Сашо Велјаноски – Нов Избор Лактиње 072/387-983
17. Никола Димитриески Климештани 071/595-656
18. Игор Крцоски   – Мешеишта 075/701-800
19. Диме Дуклески Требеништа 077/899-518
20. Благоја Петрески – Горенци 078/434-688
21. Мите Мирчески Оровник 077/940-343
22. Јован Стоески Волино