Select Page

ПРЕТСЕДАТЕЛИ  НА  МЕСНИ  ЗАЕДНИЦИ  ВО  ОПШТИНА  ДЕБРЦА

Ред. број ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО Тел. Број
1. Димитрија Трпески –  нов избор Белчишта 078/644-347
2. Александар Силјаноски Лешани 078/240-535
3. Гоце Цветкоски Велмеј 075/255-001
4. Богослав Војдиноски Брежани 070/635-682
5. Гоце  Николоски  – нов избор Злести 075/546-055
6. Мите Дојчиноски Ботун 075/898-174
7. Зоран Андоноски – нов избор Ново Село 075/546-348
8. Стојче Ѓурески Песочан 075/808-631
9. Ѓоко Јолески Арбиново 078/713-940
10. Никола Спироски – нов избор Издеглавје 071/859-937
11. Злате Шишкоски  – нов избор Оздолени 071/442-419
12. Јован Мирчески Слатино 078/423-996
13. Сошани
14. Зоран Михајлоски – нов избор Сливово 070/559-277
15. Томислав Секулоски  -нов избор Годивје 078/285-296
16. Коле Донески  – нов избор Лактиње 070/890-432
17. Никола Димитриески Климештани 071/595-656
18. Игор Крцоски   –  нов избор Мешеишта 075/701-800
19. Диме Дуклески Требеништа 077/899-518
20. Благоја Петрески – нов избор Горенци 078/434-688
21. Мите Мирчески Оровник 077/940-343
22. Никола Короскоски – нов избор Волино
 

 

Големина на Фонт
Контраст