Select Page
Датум Урбанистички планови за села во фаза на изработка
2013/2019 Урбанистички план за село Велмеј
Урбанистички план за село Лактиње
Урбанистички план за село Песочан
Урбанистички план за село Злести
Урбанистички план за село Климештани
Урбанистички план за село Издеглавје
Урбанистички план за село Волино
Урбанистички план за село Слатино со Слатинско Езеро
Урбанистички план за село Црвена Вода
Урбанистички план за село Ботун
Урбанистички план за село Г.Средорече
Урбанистички план за село Д.Средорече
Урбанистички план за село Оровник
Урбанистички план за село Горенци
Урбанистички план за село Требеништа

 

Датум Општи Акти во фаза на Изработка
2013/2019 Општ акт за село Грко Поле
Општ акт за село Брежани
Општ акт за село Арбиново
Општ акт за село Годивје
Општ акт за село Мраморец
Општ акт за село Турије
Општ акт за село Сошани
Општ акт за село Оздолени
Општ акт за село Слатински Чифлик

 

Датум Изработени урбанистички Планови/ Општи Акти
Општ Акт за село Оровник
Општ Акт за село Горенци
Општ Акт за село Требеништа
Општ Акт за село Мешеишта
Општ Акт за село Ботун
Општ Акт за село Белчишта
Општ Акт за село Лешани
Општ Акт за село Сливово
Општ Акт за село Врбјани
Општ Акт за село Долно Средорече
Општ Акт за село  Лактиње