Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 45-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 45та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  26.02.2021 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Записникот од 44-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Годишна програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2021 година
  3. Предлог – Одлука за усвојување на извештај од извршена самоевалуација за период 2018-2020 година на ООУ „Дебрца“, с.Белчишта
  4. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош
  5. Предлог – Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар

 

  • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски