Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 47-та седница на Советот на општината Дебрца

 Ја свикувам 47та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  29.04.2021 година (четврток), со почеток во 12.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Записникот од 46-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2021 година
 3. Предлог – Одлука за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зградата – дом с.Требеништа
 4. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2021 година
 5. Предлог – Одлука за усвојување на годишните извештаи за работењето на Центарот за развој на југозападен плански регион во 2020 година
 6. Предлог – Одлука за усвојување Анекс на Годишната програма за работа на ООУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2020/2021 година
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност Дебрца за период од 01.10.2020 година – 31.12.2020 година
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на годишната сметка – извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за 2020 година
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување за 2020 година
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи – собирање и одведување на урбани отпадни води за 2020 година

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски