Select Page

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Општина Дебрца со седиште во с.Белчишта бб општина Дебрца достави известување за намера за изведување на проектот и утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина: Информација за поднесено известување за намера за изведување на Проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито, општина Дебрца.

Со проектот се предвидува реставрирање на природното речно корито на река Сатеска со цел да се пренасочи најчесто повторуваниот проток од 15m³/s во нејзиното природно корито што се влева во Црн Дрим, како и заштита и намалување на таложењето на наносот во речното корито со предвидување на антиерозивни мерки и таложник за собирање на наносот.

Надлежен орган за донесување на одлуката е Министерството за животна средина и просторно планирање.

Целосното известување за намера за изведување на Проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито, општина Дебрца може да се види на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 3,  1000 Скопје. www.moepp.gov.mk

 

Во прилог спроведената Оцена на еколошкото и социјалното влијание од проектот за обнова на коротото на река Сатеска за пренасочување во нејзиниот природен тек изготвен во согласност со Социјалните и Еколошки стандарди на УНДП (кликнете тука).

Контакт лица:

 

Инвеститор општина Дебрца, Игор Мартиноски

   е-маил: igormartinoski@yahoo.com

тел: 070 667 930

 

М-р Марјан Михајлов-експерт за ОВЖС/СОЖС

е-маил: m.mihajlov@maneko.com.mk

тел: 076 298 297

 

Министерство за животна средина и просторнио планирање

 Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

 

 Билјана Петкоска – Раководител на Сектор за животна средина

   Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

   тел: 076 455 427;

   е-маил: b.petkoska@moepp.gov.mk